اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره
۲۰آبان۱۴۰۲
 1. آقای محمد رضا سخی عضو هیئت موسس، عضو هیئت امناء و رئیس هیئت مدیره
 2. آقای محمد علی افضلی عضو هیئت امناء، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
 3. آقای حسین رزم حسینی عضو هیئت امناء و نایب رئیس هیئت مدیره
 4. آقای محمد رضا فتوت عضو هیئت موسس و عضو هئیت امناء
 5. آقای دکتر ناصر ابراهیم پور عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره
 6. خانم دکتر حلیمه رئیسی عضو هیئت امناء و عضو اصلی هیئت مدیره
 7. آقای مسعود شادمان عضو هیئت امناء
 8. آقای اکبر علوی رضوی راوری عضو هیئت امناء
 9. آقای محمد علمدار عضو هیئت امناء
 10. آقای عباس مسلمی عضو هیئت امناء
 11. آقای محمد رئیسی عضو هیئت امناء

  جدیدترین ویدئوهای کانال آپارات