اردوی تفریحی


خیریه توانا در جهت ایجاد محیطی شاد برای عزیزان دارای معلولیت، اردو ی تفریحی را برنامه ریزی و اجرا کرد.